Pravidla užívání Merkada.cz

Všeobecné podmínky užívání internetového serveru Merkada.cz

 

Registrací a užíváním serveru Merkada.cz dává uživatel souhlas s těmito všeobecnými podmínkami (dále jen také „VP“). Uvedené podmínky jsou pro obě strany závazné.

 

 

Základní pravidla pro prodejní i neprodejní sekce serveru Merkada.cz

 

1. Merkada.cz slouží svým registrovaným uživatelům jako zprostředkovatel prodeje a registrovaným i neregistrovaným uživatelům jako zprostředkovatel nákupu rukodělných, uměleckých výrobků, tvořivého materiálu (za zvláštních podmínek), návodů a služeb. Dále slouží jako zprostředkovatel prodeje registrovaným chráněným dílnám ( chráněným pracovním místům dle zákona č. 435/2004 Sb. ).

 

2. Registrace je zdarma.

 

3. Nabízení-vystavení výrobků, tvořivého materiálu,návodů, služeb i prohlížení nabídek je také zdarma.

 

4. Kupující hradí kupní cenu převážně předem na účet prodávajícího ( není-li s prodejcem dohodnuto jinak), ve lhůtě 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Kupující neplatí provozovateli Merkada.cz žádnou odměnu ani provizi za zprostředkování koupě.

 

5. Prodávající je povinen odeslat výrobek neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny kupujícím. Výjimkou může být zboží s delší dodací dobou, např. zboží na zakázku - toto musí být u výrobku zřetelně označeno. Prodávající je povinen uhradit provozovateli serveru Merkada.cz provizi za zprostředkování prodeje.

Povinnost uhradit provizi vzniká prodávajícímu potvrzením objednávky.

 

6. Chráněné dílny mají sníženou sazbu provize.

 

7. Provozovatel serveru Merkada.cz není prodejcem, ani kupujícím zboží. Nepodílí se na obsahu nabídek, jejich vyobrazení ani popisu . Neprodává vlastní zboží a není zodpovědný za prodávané zboží. Provozovatel neodpovídá za spory nebo reklamaci mezi prodávajícím a kupujícím a za koupi či prodej zboží na serveru Merkada.cz.

 

8. Identitu prodávajících ani kupujících provozovatel serveru Merkada.cz neprověřuje. Výjimkou jsou chráněné dílny u kterých je identita ihned po registraci prověřována.

 

9. Provozovatel nezaručuje uchovávání a udržování všech dat uživatelů serveru Merkada.cz. Stejně tak nezaručuje nepřetržitou a trvalou kontinuitu provozu serveru Merkada.cz.

 

10. Všem uživatelům je zakázáno vkládat webové odkazy ( a to i odkazy skryté v názvu profilu či jméně uživatele ) s reklamním charakterem či jiné reklamní upozornění s výjimkou reklamy na vlastní eshop provozovaný na serveru Merkada.cz. Webovým odkazem je odkaz na vlastní nebo cizí eshop, blog či jinou internetovou prezentaci, ale také odkaz na profil na sociálních sítích.

 

11. Všem uživatelům je zakázáno kdekoliv v prodejní i neprodejní sekci na serveru Merkada.cz zveřejňovat své osobní údaje nebo nabádat k jejich dohledání jinde na internetu s výjimkou uveřejnění jména a příjmení autora, názvu neziskové organizace nebo uměleckého jména.

 

12. Všem uživatelům serveru Merkada.cz je zakázáno zasílání vnitřní poštou hromadných zpráv nebo zpráv obvykle klasifikovaných jako spam ( nevyžádaná pošta ).

 

13. Všem uživatelům je zakázáno veřejně napadat ostatní uživatele nebo provozovatele serveru Merkada.cz. V případě sporu využijte komunikace pomocí vnitřní pošty nebo kontaktujte provozovatele. Provozovatel serveru Merkada.cz neodpovídá za případné spory.

 

14. Na serveru Merkada.cz jsou uživatelé povinni dodržovat vůči sobě zásady slušnosti a právní řád ČR.

 

 

Právní doložka:

 

Poradna Odškodnění – Czech, s.r.o.

IČ: 06701019

DIČ: CZ06701019

společnost zapsaná u obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72991

( dále jen „provozovatel“ serveru Merkada.cz ) na straně jedné

 

a

 

registrovaný či neregistrovaný uživatel ( dále jen „uživatel“ )

uzavírají toto níže popsané smluvní ujednání

 

 

I. Definice

 

1. Merkada.cz je internetový server, který slouží jeho uživatelům jako zprostředkovatel koupě a prodeje nových kreativních či uměleckých výrobků, služeb, návodů jež jsou tvořeny výhradně prodávajícím a tvořivého materiálu, které jsou v následujících bodech níže specifikovány.

 

2. Uživatelem se rozumí registrovaní kupující a prodávající; případně neregistrovaní kupující, kteří odesláním závazné objednávky souhlasí s těmito VP. Uživateli se mohou stát fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Uživatelem se rozumí také fyzická nebo právnická osoba registrována a jednající za chráněnou dílnu ( chráněné pracovní místo dle zákona č. 435/2004 Sb. ).

 

3. Výrobkem se rozumí rukodělný, umělecký výrobek, který je vytvářen samotným prodejcem, v případě výrobku z chráněné dílny, zaměstnancem chráněné dílny a který není vyráběn průmyslovým způsobem pro velkoobchodní účely. Rukodělný výrobek musí být nepoužitý. Za výrobek může být také považováno zboží umělecky recyklováno, musí však být takto označeno v popisu zboží a umístěno v kategorii "Recyklováno". Každé zboží umístěné na serveru Merkada.cz musí být určeno k okamžitému prodeji, s výjimkou zboží  "na zakázku" podléhající zvláštním podmínkám prodeje I.7.

 

4. Za výrobky není považováno a tudíž ani nemůže být na Merkada.cz nabízeno následující: tabákové výrobky, zbraně, alkohol, omamné či psychotropní látky, léky, zdravotnické potřeby, hrubá pornografie, erotické materiály, výrobky porušující duševní vlastnictví, výrobky určené k propagaci extrémních politických stran a hnutí a výrobky směřující k potlačení základních práv a svobod člověka. Prodávající musí být vlastníkem výrobku nebo musí disponovat veškerými právy potřebným k jeho prodeji. Za výrobek umělecky recyklovaný není považován výrobek, kde je míra uměleckého nebo kreativního zásahu malá ( např. lehce přetřená židle, drobná úprava oděvu, na starém rámu nalepena ozdoba….). Výrobek nesplňující tyto podmínky bude odstraněn z nabídky, a to i bez udání důvodů.

 

5. Službami se rozumí nabídka návodů, knih, výuky či kurzů kreativní tvorby rukodělných, výtvarných nebo řemeslných technik. Nabízené služby musí odpovídat zaměření serveru Merkada.cz na rukodělné výrobky. Cena za služby musí být cenou konečnou a odpovídat plné ceně služby. V případě, že jsou návody nebo knihy opotřebené nebo použité, musí na tuto skutečnost prodejce upozornit v popisu zboží. Služby musí být zařazeny v kategorii „Ostatní“ a musí splňovat výše uvedené podmínky, v opačném případě budou vyřazeny z nabídky, a to i bez udání důvodů.

 

6. Tvořivým materiálem se rozumí zboží, které je využitelné pro tvorbu rukodělných výrobků podle jejich definice v I.3., a slouží tedy jako materiál ke kreativní činnosti. Využitelnost materiálu musí odpovídat zaměření serveru Merkada.cz na rukodělné výrobky. Materiál musí být zařazen v kategorii „Pro Tvořílky“ a musí splňovat výše uvedené podmínky, v opačném případě bude vyřazen z nabídky, a to i bez udání důvodů.

 

7.Na zakázku“. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobky na zakázku, výrobce je nemá fyzicky vyrobeny, musí být u výrobku uveden nejzazší-nejposlednější termín dodání od uhrazení platby kupujícím.  Není dovoleno v popisu výrobku uvádět přibližný termín dodání (cca / přibližně XY dní). Takto vystavené zboží musí být v popisu zřetelně označeno, jako zboží na zakázku. V případě nedodržení termínu dodání je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy a upozornit na nedodání zboží provozovatele, který může vyřadit zboží z nabídky, a to i bez udání důvodu.

 

8. Potravinové a drogistické výrobky ( kosmetika ) podléhají speciální regulaci ( www.szpi.gov.cz ). Výrobky spadající do kategorie "Dobroty" a "Zdraví a krása" nesmí být umístěny v jiné kategorii. Prodejce těchto výrobků by se měl řídit pravidly prodeje potravinových a drogistických výrobku na internetu. Provozovatel portálu Merkada.cz nemá žádnou povinnost omezovat a kontrolovat prodejce.

 

9. Cenou zboží se rozumí konečná cena včetně provize provozovatele a DPH v případě, že prodejce je plátce DPH. Konečnou cenu lze navýšit pouze o náklady vynaložené na doručení předmětu, a to v přiměřené výši, která odpovídá ceníku daného přepravce. Uvedená cena musí být cenou obvyklou vzhledem k použitému materiálu a výrobní technice, délce zpracování či umělecké hodnotě. Není povoleno stanovovat nepřiměřeně vysokou či nízkou cenu z důvodů manipulace prodejnosti nebo výše provize provozovatele. Kupující vidí před odesláním objednávky konečnou cenu za zboží.

 

 

II. Registrace uživatelů

 

1. Pouze uživatelé splňující podmínky stanovené v I.2 mohou využívat služeb Merkada.cz. Na registraci není žádný právní nárok a provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nebo kdykoliv zrušit registraci uživatele, a to i bez udání důvodů. V případě porušení ujednání je provozovatel oprávněn omezit přístup uživateli k některým službám a to i bez udání důvodu. Zrušení registrace z podnětu uživatele je možné pouze v případě, že uživatel uhradil provozovateli veškeré své závazky. V tomto případě je nutné kontaktovat provozovatele Merkada.cz (info@merkada.cz). Zrušením registrace dojde k automatickému výmazu nabídek prodávajícího.

 

2. Každý uživatel může být na Merkada.cz zaregistrován pouze jednou a vícenásobné uživatelské účty budou provozovatelem smazány. Registrace je vždy vázána na konkrétního uživatele a její převod na jinou osobu je možný pouze se souhlasem provozovatele serveru Merkada.cz. Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je kdykoliv měnit. Uživatel je povinen udržovat své údaje aktuální.

 

3. Vytváření nových registrací za účelem vyhýbání se placení provizí za prodané zboží nebo služby je zakázáno.

 

4. Registrace musí být potvrzena ze strany provozovatele pomocí automaticky zaslaného emailového potvrzení. Registrace, které nejsou potvrzeny uživatelem v registračním emailu, jsou nefunkční a neplatné. V případě registrace chráněné dílny nebo osoby jednající za chráněnou dílnu ( chráněné pracovní místo dle zákona č. 435/2004 Sb. ) bude registrace schválena provozovatelem po osobním prověření. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi provozovatelem serveru Merkada.cz a uživatelem.

 

5. Prodávající a kupující uživatelé žádající o registraci jsou jako fyzické osoby nepodnikatelé, fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby povinni při registraci vždy vyplnit veškeré povinné položky označené „ * “ . V případě, že se jedná o uživatele, který je plátcem DPH, je povinen uvádět své DIČ.

 

6. Neregistrovaní kupující jsou povinni vždy na své objednávce uvádět jméno a příjmení, adresu, kontaktní email a telefonní číslo.

 

7. Registrační jméno a heslo jsou jedinečné identifikační údaje a není možné je v budoucnu měnit. Ostatní zadané údaje je možné kdykoliv změnit v sekci „Můj profil“

 

8. Provozovatel je oprávněn poskytnout uživatelům serveru Merkada.cz nezbytné údaje o protistraně z důvodu zaslání zboží, uhradě zboží, reklamaci zboží nebo služeb apod.

 

 

III. Práva a povinnosti uživatelů - prodávajících

 

1. Prodávající nabízí své výrobky, materiál a služby uveřejněním na Merkada.cz, přičemž je povinen v elektronickém formuláři pravdivě a úplně uvést veškeré povinné údaje, zařadit výrobek, materiál nebo službu do příslušné kategorie a opatřit jej co nejvěrnějším popisem a fotografií, ke které má autorská práva, tak aby byl případný zájemce o výrobek, materiál nebo službu co nejpravdivěji informován a nedocházelo k dezinformaci o vyobrazeném zboží.

 

2. Prodávající odpovídá na základě zákona za vady jeho výrobků, materiálu a služeb v rámci zákonné úpravy.

 

3. Prodávající je povinen nabízet na Merkada.cz pouze takové výrobky, materiál a služby, které odpovídají jejich definici v 1 VP a které nejsou vyloučeny z prodeje. Veškeré nabízené výrobky, materiál a služby musí být určeny přímo k prodeji a musí být v době uveřejnění skutečně dostupné v nabízeném počtu kusů. Závazek skutečné dostupnosti neplatí v případě, že jde o výrobu na zakázku, znovu vyrobení apod. S touto skutečností musí být kupující srozuměn v detailu - popisu zboží. 

 

4. Prodávající nesmí nabízet stejné výrobky jako více samostatných položek. K vyjádření většího množství identických výrobků je možné u dané položky zobrazit počet kusů určených k prodeji. V případě více velikostních, hmotnostních nebo obsahových parametrů u daného výrobku, využije možnost variant/klonování. Prodávající nesmí využívat k prodeji více účtů na kterých bude nabízet stejné výrobky. V opačném případě může dojít k zablokování těchto účtů provozovatelem a to i bez udání důvodu.

 

5. Provozovatel se zavazuje, že zajistí vzájemnou výměnu potřebných kontaktních údajů mezi uživateli k tomu, aby mohla být řádně uzavřena kupní smlouva.

 

6. Prodávající se zavazuje u nabízených výrobků, materiálu a služeb, popisů, obrázků, komentářů, diskuzí, blogů, vnitřní pošty apod. neuvádět jakékoliv kontaktní údaje, nabádat či poskytovat návody k jejich vyhledání s výjimkou jména a příjmení nebo uměleckého jména. Především se jedná o telefonní čísla, internetové odkazy či emailové adresy sloužící k vyhledání prodávajícího jinde na internetu. Za tímto účelem bude ze strany provozovatele probíhat tzv. „mystery shopping“, na jehož základě budou kontrolovány jak příslušné internetové stránky, tak zásilky prodejců. Prodejce nesmí jakkoli komunikovat se zákazníky o možnosti prodeje zboží mimo prostor serveru Merkada.cz. Prodávající neumožní možnost výměny zboží bez řádného zakoupení na serveru Merkada.cz. V případě, že provozovatel odhalí porušení této povinnosti, vyhrazuje si provozovatel právo k okamžitému vyloučení uživatele z internetového serveru Merkada.cz bez možnosti opětovné registrace.

 

7. Prodávající nesmí svým jednáním ohrozit či poškodit funkčnost serveru Merkada.cz a to zejména použitím elementů HTML, PHP, JavaScript a dalších v popisu zboží, titulku nebo jakémkoliv textovém či grafickém obsahu užitém na serveru Merkada.cz

 

8. Prodávající není vázán objednávkou kupujícího, avšak o jejím nepotvrzení musí kupujícího bez prodlení po obdržení objednávky informovat. Potvrzením objednávky prodávajícím však vzniká závazná kupní smlouva ( nákup na dálku ) mezi prodávajícím a kupujícím dle platných zákonů České republiky. Prodávající je mj. povinen odeslat předmět kupní smlouvy na adresu poskytnutou kupujícím do 10 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny kupujícím. Uhrazení kupní ceny musí nastat ve lhůtě 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Uhrazením kupní ceny se rozumí připsání výše kupní ceny na bankovní účet prodávajícího nebo, v případě hotovostní platby a platby dobírkou, skutečné uhrazení výše kupní ceny. Do doby úplného uhrazení kupní ceny zůstává předmět kupní smlouvy ve vlastnictví prodávajícího.

 

9. Prodávající je oprávněn přijmout pouze část objednávky a to označením pouze vyhovujících položek v detailu objednávky a to před samotným potvrzením objednávky. Kupující je o této skutečnosti informován v emailu, který potvrzuje přijetí objednávky prodávajícím.

 

10. V případě, že prodávající před potvrzením objednávky ví, že není schopen dodržet lhůtu k odeslání (např. kvůli výrobě zboží na zakázku nebo kresbě portrétů), může navrhnout kupujícímu prodloužení lhůty k odeslání. Pokud prodávající potvrdí objednávku a nedodrží dodací lhůtu, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy. 

 

11. Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud kupující neuhradí kupní cenu do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. 

 

12. Prodávajícímu je zakázáno dopouštění se nekalé soutěže, jakékoliv nekalého upravování výsledků hledání nabídek, rozesílání nevyžádané pošty či jakákoliv aktivita, která je v rozporu s dobrými mravy.

 

13. Prodávajícímu je zakázáno porušovat autorské právo a to zejména prodejem zboží, které je kopií děl a tvorby jiných tvůrců či prodejců bez jejich písemného souhlasu, který musí být uveden v detailu zboží. Dále je zakázáno používat fotografie nebo jiné záznamové materiály ke kterým nemá prodejce autorské právo.

 

14. Prodávající vložením fotografií k nabízenému výrobku na Mekrada.cz, materiálu či službě souhlasí s užitím těchto fotografií provozovatelem; včetně užití ke komerčním účelům. Fotografie budou použity především k marketingu a popularizaci serveru Merkada.cz. 

 

15. Prodávající má možnost aktivně propagovat své zboží na serveru Merkada.cz a to pomocí tlačítka „Aktualizovat zboží“ v detailu svého zboží. Přičemž dojde k opětovnému zařazení zboží mezi nejnovější produkty na titulní stránce webu Merkada.cz. Prodávajícímu je také umožněno kdykoliv editovat popis zboží, smazat nabízené zboží nebo je na určitou dobu skrýt-nezveřejňovat.

 

16. Nově registrovanému prodejci je umožněno jednorázově bezplatně zviditelnit svůj e-shop na hlavní stránce serveru Merkada.cz v bloku „ Představujeme „. Prodejce může zviditelnit jeden svůj výrobek kliknutím na „Zobrazit na HP“. Tento výrobek bude zobrazován na HP po dobu, než bude nahrazen produktem jiného prodejce. 

 

17. Prohlášení o evidenci tržeb EET. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

18. Prodávající je povinen u objednaného zboží udržovat aktuální údaje o statusu objednávky. Především informovat kupujícího o potvrzení nebo odmítnutí objednávky, dále pak o odeslání objednaného zboží a úhradě objednávky.

 

19. Prodejce je povinen informovat kupujícího uživatele o svých obchodních podmínkách. Za kompletnost a správnost svých obchodních podmínek nese prodejce plnou zodpovědnost.

 

20. Prodejce se zavazuje potvrdit nebo odmítnout celou nebo jen část objednávky bez zbytečného odkladu.

 

 

IV. Práva a povinnosti uživatelů - kupujících

 

1. Kupující neplatí provozovateli žádnou provizi ani poplatek za zprostředkování prodeje.

 

2. Kupující nekupuje výrobky, materiál ani služby od provozovatele serveru Merkada.cz, ale přímo od prodejce/prodejců.

 

3. Kupující si je vědom toho, že pouze prodávající nese veškerou odpovědnost vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. Veškeré reklamace výrobků, materiálu či služeb je nutno směřovat přímo na prodávajícího. Provozovatel neodpovídá za prodávané zboží ani služby.

 

4. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Prodávající není objednávkou kupujícího nijak vázán, může ji odmítnout z části i jako celek. V tomto případě hradí kupující pouze prodejcem potvrzenou část objednávky. O obsahu nebo kompletnosti objednávky je kupující informován e-mailem.

 

5. Kupující je povinen uhradit kupní cenu do 5 pracovních dnů od obdržení potvrzení od prodávajícího. Pokud kupující v této lhůtě neuhradí kupní cenu, má prodávající právo na odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že se kupující s prodávajícím dohodnou na osobním předání nebo formou dobírky, dojde po potvrzení objednávky k uhrazení kupní ceny a převzetí výrobku, materiálu nebo služeb na místě osobního předání nebo dobírkou.

 

6. Primárním způsobem pro úhradu kupní ceny je bankovní převod na účet prodávajícího. Ostatními způsoby jsou platba pomocí platební brány, platba dobírkou nebo platba hotově při osobním předání.

 

7. Kupující si je vědom, že různé výrobky, materiál a služby mohou pocházet od více prodávajících. Z toho důvodu nemusí být výrobky, materiál ani služby odeslány současně, a zároveň tím může kupujícímu vzniknout povinnost zaplatit vícero poplatků za poštovné a balné.

 

8. Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, že prodávající nedodá předmět kupní smlouvy ve lhůtě 14 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny. O takové skutečnosti je kupující povinen prodávajícího informovat a prodávající má povinnost mu uhrazenou částku za zboží nebo služby vrátit.

 

9. V případě, že se jedná o spotřebitelskou smlouvu, má kupující při splnění podmínek stanovených v občanském zákoníku, právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí plnění.

 

 

V. Provize za zprostředkování prodeje zboží

 

1. Provozovatel serveru Merkada.cz účtuje prodejci provizi ve výši minimálně 5% a v případě chráněných dílen ve výši minimálně 2% za zprostředkování prodeje a to pouze z uskutečněného prodeje.

 

Server Merkada.cz umožňuje prodejci nastavit tzv. "plovoucí" výši provize, kdy je možné u každého prodávaného výrobku volit libovolnou výši provize od 5% (respektive 2% u chráněných dílen).

 

Provize se počítá z každé prodané položky zvlášť. A je zaokrouhlena na celé koruny. Minimální provize za jednu prodanou položku je 1,- Kč. Z ceny poštovného a balného se provize neplatí. 

 

2. Provozovateli vzniká nárok na provizi potvrzením objednávky prodejcem. O souhrnné provizi z prodeje za kalendářní měsíc je prodejce informován emailem a v sekci Můj prodej – Provize. Do 10. dne po ukončení daného měsíce je prodejce povinen „Potvrdit a vygenerovat fakturu“. Pokud tak neučiní, bude mu faktura vygenerována a zaslána do emailu automaticky. Splatnost faktury za provize je vždy uvedena na vydané faktuře. Za den splatnosti se považuje den připsání částky na účet ( účty ) provozovatele. Platby za provize přijímá provozovatel pouze bezhotovostním převodem.

 

3. Minimální fakturační částka za provize je 60,- Kč. Provize, které v minulých měsících nedosáhly na minimální fakturační částku jsou převedeny a připočítány k následujícímu měsíci. Pokud nedojde k naplnění minimální fakturované částky do 3 měsíců , bude tato částka prodejci automaticky vyfakturovaná systémem. V přehledu provizí je převedená částka označena jako „Převedeno z minulých měsíců“

 

4. Stornování objednávky – storno provize z objednávky

Prodejce má možnost do 10. dne po ukončení daného měsíce požádat o storno objednávky a tím o storno provize z dané objednávky ( např. Pokud kupující neuhradí prodejci objednávku a tím nedojde k uskutečnění prodeje ). Žádost o storno provize bude posouzena provozovatelem serveru Merkada.cz. Provozovatel může tuto žádost na základě zjištěných skutečností odmítnout. O stornu objednávky je prodejce i kupující informován emailem a tato objednávka není započtena do provizí daného měsíce.

 

4.1 Následné stornování objednávky – provize po provizní uzávěrce.

Prodejci je umožněno následné stornování objednávky mezi 11. dnem daného měsíce a 5. dnem následujícího měsíce. Žádost o storno provize bude posouzena provozovatelem serveru Merkada.cz. O stornu objednávky je prodejce i kupující informován emailem. Provize z takto stornované objednávky je označena ve výpisu provizí jako provizní „Přeplatek“ a účetně se nevrací. Prodávající může provizní „Přeplatek“ využít jako slevu z provize v dalším období. Tato sleva-přeplatek je převáděna dokud se neuplatní. Prodejci tímto nezaniká povinnost uhradit již vystavenou fakturu za provizi. Provozovatel může tuto žádost na základě zjištěných skutečností odmítnout.

 

Příklad stornování provize:

Provozovateli vzniká nárok na provizi ze všech potvrzených objednávek prodejcem za měsíc leden. Do 10. února může prodejce zažádat o zrušení objednávky- storno provize. Pokud takto učiní a bude mu stornování potvrzeno provozovatelem serveru Merkada.cz, nebudou se tyto provize účtovat ve faktuře za měsíc leden. 10. února musí prodejce „Potvrdit a vygenerovat fakturu“. Pokud tak neučiní bude faktura vygenerována automaticky a zaslána na email prodejce. Splatnost faktury je uvedena na vystavené faktuře za provize.

Zažádat o storno objednávek z měsíce ledna může prodejce učinit až do 5. března kliknutím „ Zažádat o zrušení“. Pokud bude storno schváleno provozovatelem, bude stornovaná provize započtena jako sleva-Přeplatek do únorové faktury.

 

5. V případě zpoždění platby za provizi nebo její neuhrazení, je provozovatel serveru Merkada.cz oprávněn omezit některé služby poskytované prodejci, odstranit jeho zboží z nabídky, odstranit jeho zboží z bloku „Doporučujeme“ a to bez nároku na vrácení peněz za tuto objednanou službu nebo zrušit účet prodejci a nepovolit jeho opětovnou registraci a ukončit jeho veškeré aktivity na serveru Merkada.cz a vymáhat dlužnou částku soudní cestou.

 

6. Provozovatel serveru Merkada.cz není povinen řešit spory mezi prodávajícím a kupujícím a reklamaci zboží. Prodejce nemá nárok na stornování provize v případě sporu s kupujícím.

 

 

VI. Reklamační řád

 

1. Veškeré reklamace výrobků, materiálu či služeb je nutno směřovat přímo na prodávajícího a řídí se dle platného občanského a obchodního zákoníku.

 

 

VII. Ochrana osobních údajů

 

1. Viz. Pravidla ochrany osobních údajů

 

2. Provozovatel serveru Merkada.cz chrání veškeré údaje zaslané uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel serveru Merkada.cz poskytl jeho údaje a to jméno, příjmení, adresu, obchodní jméno, název, sídlo a telefonní číslo ostatním uživatelům - kupujícím, kteří projeví zájem o koupi zboží nebo služeb uživatele. Stejně tak dává kupující uživatel souhlas provozovateli serveru Merkada.cz, aby poskytl jeho výše uvedené údaje prodejci o jehož zboží nebo služby projevil zájem.

 

4. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby jeho výše uvedené údaje byly provozovatelem serveru Merkada.cz poskytnuty v souvislosti s reklamací či stížnostní na nedodané zboží a také v případech, kdy je k tomu provozovatel povinen zákonem.

 

5. Uživatel je oprávněn užít poskytnuté údaje pouze za účelem, pro který byly poskytnuty. Tedy v případě prodeje, nákupu, reklamace, řešení sporu o nedodání zboží či sporech týkajících se prodeje zboží a služeb.

 

6. Uživatelé jsou povinni uvádět pravdivé údaje.

 

 

VIII. Závěrem

 

1. Kupní smlouva a zprostředkovatelská smlouva uzavřená podle těchto VP se řídí právním řádem České republiky.

 

2. Veškeré spory mezi uživateli navzájem, ale i uživateli a provozovatelem, by měly být řešeny přednostně dohodou, dále pak smírčím řízením, rozhodčím řízením nebo před soudy České republiky.

 

3. V rámci inovace a pružné reakce na praxi má provozovatel právo na změnu jakékoliv z poskytovaných služeb včetně změny těchto VP bez předchozího upozornění uživatele serveru Merkada.cz.

 

4. Smluvní vztahy mezi provozovatelem a uživateli mohou být ukončeny mj. dohodou či výpovědí, která je v případě výpovědi ze strany provozovatele účinná doručením druhé straně a v případě výpovědi ze strany uživatele nastává účinnost splacením veškerých pohledávek vůči provozovateli a doručením druhé straně.

 

5. V případě porušení těchto VP ze strany uživatelů může dojít k upozornění anebo k vypovězení smlouvy ze strany provozovatele.

 

6. Jakékoliv kopírování nebo napodobování grafické podoby, textového obsahu či vytvořených databází serveru Merkada.cz je zakázáno.

 

7. Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikla nebo hrozí uživatelům serveru Merkada.cz jeho nedostupností, vadným nebo omezeným provozem serveru Merkada.cz, poškozením nebo ztrátou uživatelských dat. 

 

Aktualizováno 04.12.2020