Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového serveru Merkada.cz.

Registrací a užíváním serveru Merkada.cz dává registrovaný uživatel a neregistrovaný návštěvník-kupující souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. (dále jen také „VOP“)


Základní pravidla pro prodejní i neprodejní sekce serveru Merkada.cz

  • 1. Merkada.cz slouží svým registrovaným uživatelům jako zprostředkovatel prodeje a registrovaným i neregistrovaným jako zprostředkovatel nákupu rukodělných, uměleckých výrobků, tvořivého materiálu (za zvláštních podmínek), návodů a služeb. Dále slouží jako zprostředkovatel prodeje registrovaným chráněným dílnám ( chráněným pracovním místům dle zákona č. 435/2004 Sb. ).


  • 2. Registrace je bezplatná, nabízení-vystavení výrobků, tvořivého materiálu,návodů, služeb i prohlížení nabídek je také bezplatné.


  • 3. Kupující hradí kupní cenu zásadně předem a převážně na účet prodávajícího ( není-li s prodejcem dohodnuto jinak), ve lhůtě 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Kupující neplatí provozovateli Merkada.cz žádnou odměnu ani provizi za zprostředkování koupě.


  • 4. Prodávající je povinen odeslat výrobek neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny kupujícím. Prodávající je povinen uhradit provozovateli serveru Merkada.cz provizi za zprostředkování prodeje. Chráněné dílny jsou osvobozeny od platby provizí.


  • 5. Provozovatel serveru Merkada.cz není prodejcem, ani kupujícím zboží. Nepodílí se na obsahu nabídek, jejich vyobrazení ani popisu . Neprodává vlastní zboží a není zodpovědný za prodávané zboží. Provozovatel neodpovídá za spory nebo reklamaci mezi prodávajícím a kupujícím a za koupi či prodej zboží na serveru Merkada.cz.


  • 6. Identitu prodávajících ani kupujících provozovatel serveru Merkada.cz neprověřuje. Výjimkou jsou chráněné dílny u kterých je identita ihned po registraci prověřována.


  • 7. Všem uživatelům je zakázáno vkládat webové odkazy s reklamním charakterem či jiné reklamní upozornění s výjimkou reklamy na vlastní e-shop na serveru Merkada.cz


  • 8. Všem uživatelům je zakázáno kdekoliv na webu Merkada.cz zveřejňovat své osobní údaje nebo nabádat k jejich dohledání jinde na internetu s výjimkou uveřejnění jména a příjmení autora, názvu neziskové organizace nebo uměleckého jména.


  • 9. Všem uživatelům je zakázáno veřejně napadat či poškozovat prodejce, kupujícího nebo provozovatele. V případě sporu využijte komunikace pomocí vnitřní pošty nebo kontaktujte provozovatele. Provozovatel serveru Merkada.cz neodpovídá za případné spory.


  • 10. Na serveru Merkada.cz jsou uživatelé povinni dodržovat vůči sobě zásady slušnosti a právní řád ČR.

 

Všeobecné obchodní podmínky:


Jindřich Hýbl – Merkada.cz

IČ.86872231

DIČ: CZ8105135753

 

( dále jen „provozovatel“ serveru Merkada.cz ) na straně jedné

 

a

 

registrovaný či neregistrovaný uživatel

 

uzavírají toto níže popsané smluvní ujednání

 

 

Důležité body těchto VOP:

 

1. Definice


1. Merkada.cz je internetový server, který slouží jeho uživatelům ke zprostředkování koupě a prodeje převážně nových kreativních či uměleckých výrobků, služeb, návodů jež jsou tvořeny výhradně prodávajícím a tvořivého materiálu, které jsou v následujících bodech níže specifikovány.


2. Uživatelem se rozumí registrovaní kupující a prodávající; případně neregistrovaní kupující, kteří odesláním závazné objednávky souhlasí s těmito VOP. Uživateli se mohou stát fyzické osoby jako podnikatelé i nepodnikatelé a právnické osoby. Fyzické osoby mladší 18 let a uživatelé, kteří nedisponují plnou způsobilostí k právním úkonům, mohou využívat služeb Merkada.cz pouze se souhlasem zákonného zástupce staršího 18 let, který disponuje plnou způsobilostí k právním úkonům a který je zodpovědný za činnost těchto uživatelů. S výjimkou uživatelů, kterým byla provozovatelem zrušena registrace. Uživatelem se rozumí také fyzická nebo právnická osoba registrována a jednající za chráněnou dílnu ( chráněné pracovní místo dle zákona č. 435/2004 Sb. ).


3. Provozovatelem Merkada.cz se rozumí fyzická osoba, která vystupuje na straně zprostředkovatele ve zprostředkovatelské smlouvě.


4. Prodávajícím se rozumí registrovaný uživatel serveru Merkada.cz vystupující na straně zájemce ve zprostředkovatelské smlouvě a zároveň jako prodávající ve smlouvě kupní.


5. Kupujícím se pak rozumí jak registrovaný, tak neregistrovaný, uživatel serveru Merkada.cz vystupující na straně kupujícího v kupní smlouvě.


6. Výrobkem se rozumí rukodělný, umělecký výrobek, který je vytvářen samotným prodejcem, v případě výrobku z chráněné dílny, zaměstnancem chráněné dílny a který není vyráběn průmyslovým způsobem pro velkoobchodní účely. Rukodělný výrobek musí být nepoužitý s výjimkou výrobku umělecky recyklovaného a zboží v sekci „Bazárek“. Za výrobek může být tedy také považováno zboží umělecky recyklováno, musí však být takto označeno v popisu zboží. Každé zboží umístěné na serveru Merkada.cz musí být určeno k okamžitému prodeji, s výjimkou zboží v sekci "Na zakázku" podlehající zvláštním podmínkám prodeje 1.11.


7. Za výrobky není považováno a tudíž ani nemůže být na Merkada.cz nabízeno následující: tabákové výrobky, zbraně, alkohol, omamné či psychotropní látky, léky, zdravotnické potřeby, hrubá pornografie, erotické materiály, výrobky porušující duševní vlastnictví, výrobky určené k propagaci extrémních politických stran a hnutí a výrobky směřující k potlačení základních práv a svobod člověka. Prodávající musí být vlastníkem výrobku nebo musí disponovat veškerými právy potřebným k jeho prodeji. Za výrobek umělecky recyklovaný není považován výrobek, kde je míra uměleckého nebo kreativního zásahu malá ( např. lehce přetřená židle, drobná úprava oděvu, na starém rámu nalepena ozdoba….). Výrobek nesplňující tyto podmínky bude odstraněn z nabídky, a to i bez udání důvodů.


8. Službami se rozumí nabídka návodů, knih, výuky či kurzů kreativní tvorby rukodělných, výtvarných nebo řemeslných technik. Nabízené služby musí odpovídat zaměření serveru Merkada.cz na rukodělné výrobky. Cena za služby musí být cenou konečnou a odpovídat plné ceně služby. V případě, že jsou návody nebo knihy opotřebené nebo použité, musí na tuto skutečnost prodejce upozornit v popisu zboží. Služby musí být zařazeny v kategorii „Ostatní“ a musí splňovat výše uvedené podmínky, v opačném případě budou vyřazeny z nabídky, a to i bez udání důvodů.


9. Tvořivým materiálem se rozumí zboží, které je využitelné pro tvorbu rukodělných výrobků podle jejich definice v 1. 6., a slouží tedy jako materiál ke kreativní činnosti. Využitelnost materiálu musí odpovídat zaměření serveru Merkada.cz na rukodělné výrobky. Materiál musí být zařazen v kategorii „Materiál - Ostatní“ nebo „Materiál – Vlastnoručně vyráběný“ a musí splňovat výše uvedené podmínky, v opačném případě bude vyřazen z nabídky, a to i bez udání důvodů.


10. „Bazárek“ je prostor na serveru Merkada.cz určený k prodeji použitých rukodělných výrobků podle jejich definice v 1.6. Vzhledem k tomu, že se jedná o použité výrobky, musí na tuto skutečnost prodejce upozornit v popisu zboží a to detailním popisem opotřebení. Opotřebení výrobku je nutné prokázat detailními fotografiemi. Do sekce „Bazárek“ je zakázáno vkládat použité second-hand/outlet oděvy a obuv z průmyslové výroby ! Použité rukodělné výrobky musí být zařazeny v kategorii „Bazárek“ a musí splňovat výše uvedené podmínky, v opačném případě budou vyřazeny z nabídky, a to i bez udání důvodů.

 

11. „Na zakázku“ je prostor na serveru Merkada.cz určený k prodeji  rukodělných výrobků podle jejich definice v 1.6 vyráběných na zakázku dle zobrazené předlohy a přání zákazníka. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobky na zakázku, musí být v popisu výrobku uveden nejzazší-nejposlednější termín dodání od uhrazení platby kupujícím.  Není dovoleno v popisu výrobku uvádět přibližný termín dodání (cca / přibližně XY dní). V případě nedodržení termínu dodání je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy a upozornit na nedodání zboží provozovatele, který může vyřadit zboží z nabídky, a to i bez udání důvodu.


12. Zprostředkovatelskou smlouvou se rozumí zprostředkovatelská smlouva uzavřená dle § 2445 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a těchto VOP, mezi prodávajícím a provozovatelem. K uzavření zprostředkovatelské smlouvy dojde úspěšnou registrací prodávajícího, jako zájemce, na serveru Merkada.cz a jeho souhlasem být vázán těmito VOP. Provozovatel se jako zprostředkovatel mj. zavazuje že zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi.


13. Kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a těchto VOP, mezi kupujícím a prodávajícím. K uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky kupujícího ze strany prodávajícího. Kupující nejpozději odesláním své objednávky dává souhlas být vázán těmito VOP. Prodávající se mj. zavazuje odeslat ve stanovené lhůtě předmět kupní smlouvy a převést vlastnické právo na kupujícího. Kupující se mj. zavazuje předmět kupní smlouvy převzít a zaplatit kupní cenu.


14. Kupní cenou se rozumí konečná cena včetně provize provozovatele a DPH v případě, že se jedná o plátce. Konečnou kupní cenu lze navýšit pouze o náklady vynaložené na doručení předmětu, a to v přiměřené výši, která odpovídá ceníku daného přepravce. Uvedená cena musí být cenou obvyklou vzhledem k použitému materiálu a výrobní technice, délce zpracování či umělecké hodnotě. Není povoleno stanovovat nepřiměřeně vysokou či nízkou cenu z důvodů manipulace prodejnosti nebo výše provize provozovatele. Kupující vidí před odesláním objednávky konečnou kupní cenu.


 

2. Rozsah všeobecných obchodních podmínek Merkada.cz


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy vzniklé na základě zprostředkovatelské smlouvy mezi provozovatelem a prodávajícím.


2. Tyto všeobecné obchodní podmínky dále upravují právní vztahy vzniklé na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.


3. Uživatelé portálu Merkada.cz jsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami vázáni.

 

3. Registrace uživatelů


1. Pouze uživatelé splňující podmínky stanovené v 1.2 mohou využívat služeb Merkada.cz. Na registraci není žádný právní nárok a provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit registraci uživatele, a to i bez udání důvodů. Zrušení registrace z podnětu uživatele je možné pouze v případě, že uživatel uhradil provozovateli veškeré své závazky. V tomto případě je nutné kontaktovat provozovatele Merkada.cz (info@merkada.cz). Zrušením registrace dojde k automatickému výmazu nabídek prodávajícího. Provozovatel nemůže zaručit udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitý a trvalý provoz webu Merkada.cz.


2. Každý uživatel může být na Merkada.cz zaregistrován pouze jednou a vícenásobné uživatelské účty budou provozovatelem smazány. Registrace je vždy vázána na konkrétního uživatele a její převod na jinou osobu je možný pouze se souhlasem provozovatele serveru Merkada.cz. Registrace musí být potvrzena ze strany provozovatele pomocí automaticky zaslaného e-mailového potvrzení. V případě registrace chráněné dílny nebo osoby jednající za chráněnou dílnu ( chráněné pracovní místo dle zákona č. 435/2004 Sb. ) bude registrace schválena provozovatelem po osobním prověření. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi provozovatelem webu Merkada.cz a uživatelem 1.12.


3. Prodávající a kupující žádající o registraci jsou jako fyzické osoby nepodnikatelé, fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby povinni vždy vyplnit veškeré povinné položky, kterými se rozumí uživatelské jméno a heslo, dále jméno a příjmení, adresu a kontaktní e-mail.


4. Neregistrovaní kupující jsou povinni vždy na své objednávce uvádět jméno a příjmení, adresu a kontaktní e-mail.


5. V případě, že se jedná o uživatele, který je plátcem DPH, je povinen uvádět své DIČ. Uživatelé jsou povinni veškeré údaje udržovat aktuální.


6. Uživatelé dávají registrací, případně odesláním objednávky, souhlas provozovateli k používání svých údajů pro účely související se zprostředkováním koupě a prodeje, což zahrnuje mj. i řízení a spravování účtu, poskytování služeb a produktů, případně informací, a to na nezbytně dlouhou dobu. Uživatelé jsou oprávněni zažádat o odstranění jejich údajů z databáze. Provozovatel se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy. Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Uživatel souhlasí s tím, aby veškeré údaje byly poskytnuty provozovatelem v případě reklamace a stížností na nedodané zboží a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout dle zákona.

 

4. Práva a povinnosti uživatelů - prodávajících


1. Prodávající nabízí své výrobky, materiál a služby uveřejněním na Merkada.cz, přičemž je povinen v elektronickém formuláři pravdivě a úplně uvést veškeré povinné údaje, zařadit výrobek, materiál nebo službu do příslušné kategorie a opatřit jej co nejvěrnějším popisem a fotografií, ke které má autorská práva, tak aby byl případný zájemce o výrobek, materiál nebo službu co nejpravdivěji informován a nedocházelo k dezinformaci o vyobrazeném zboží.


2. Prodávající odpovídá na základě zákona za vady jeho výrobků, materiálu a služeb v rámci zákonné úpravy.


3. Prodávající je povinen nabízet na Merkada.cz pouze takové výrobky, materiál a služby, které odpovídají jejich definici v 1 VOP a které nejsou vyloučeny z prodeje. Veškeré nabízené výrobky, materiál a služby musí být určeny přímo k prodeji a musí být v době uveřejnění skutečně dostupné v nabízeném počtu kusů. Závazek skutečné dostupnosti neplatí v případě, že jde o výrobu na zakázku, znovu vyrobení apod. S touto skutečností musí být kupující srozuměn v detailu zboží.


4. Prodávající se zavazuje, že nebude jakkoliv komunikovat se zákazníky serveru Merkada.cz o možnosti prodeje mimo server Merkada.cz, především jim nebude poskytovat přímou výměnu kontaktních údajů, adresu své kamenné provozovny, odkaz na svůj e-shop, ani jim jakkoliv poskytovat návody na vyhledání či jen informace o existenci jiné možnosti vlastního prodeje. Prodávající neumožní možnost výměny zboží bez řádného zakoupení na serveru Merkada.cz


5. Prodávající nesmí nabízet stejné výrobky jako více samostatných položek. K vyjádření většího množství identických výrobků je možné u dané položky zobrazit počet kusů určených k prodeji. Prodávající nesmí využívat k prodeji více účtů na kterých bude nabízet stejné výrobky. V opačném případě může dojít k zablokování těchto účtů provozovatelem a to i bez udání důvodu.


6. Provozovatel se zavazuje, že zajistí vzájemnou výměnu potřebných kontaktních údajů mezi uživateli k tomu, aby mohla být řádně uzavřena kupní smlouva.


7. Prodávající se zavazuje u nabízených výrobků, materiálu a služeb, popisů, obrázků, komentářů, diskuzí, blogů, vnitřní pošty apod. neuvádět jakékoliv kontaktní údaje, nabádat či poskytovat návody k jejich vyhledání s výjimkou jména a příjmení nebo uměleckého jména. Především se jedná o telefonní čísla, internetové odkazy či e-mailové adresy sloužící k vyhledání prodávajícího jinde na internetu. Za tímto účelem bude ze strany provozovatele probíhat tzv. „mystery shopping“, na jehož základě budou kontrolovány jak příslušné internetové stránky, tak zásilky prodejců. Prodejce nesmí jakkoli komunikovat se zákazníky o možnosti prodeje zboží mimo prostor webu Merkada.cz. V případě, že provozovatel odhalí porušení této povinnosti, vyhrazuje si provozovatel právo k okamžitému vyloučení uživatele z internetového serveru Merkada.cz bez možnosti opětovné registrace.


8. Prodávající nesmí svým jednáním ohrozit či poškodit funkčnost serveru Merkada.cz a to zejména použitím elementů HTML, PHP, JavaScript a dalších v popisu zboží, titulku nebo jakémkoliv textovém či grafickém obsahu užitém na serveru Merkada.cz


9. Prodávající není vázán objednávkou kupujícího, avšak o jejím nepotvrzení musí kupujícího bez prodlení po obdržení objednávky informovat. Potvrzením objednávky prodávajícím však vzniká závazná kupní smlouva ( nákup na dálku ) mezi prodávajícím a kupujícím dle platných zákonů České republiky. Prodávající je mj. povinen odeslat předmět kupní smlouvy na adresu poskytnutou kupujícím do 10 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny kupujícím. Uhrazení kupní ceny musí nastat ve lhůtě 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Uhrazením kupní ceny se rozumí připsání výše kupní ceny na bankovní účet prodávajícího nebo, v případě hotovostní platby a platby složenkou, skutečné uhrazení výše kupní ceny. Do doby úplného uhrazení kupní ceny zůstává předmět kupní smlouvy ve vlastnictví prodávajícího.


10 . Prodávající je oprávněn přijmout pouze část objednávky a to označením pouze vyhovujících položek v detailu objednávky a to před samotným potvrzením objednávky. Kupující je o této skutečnosti informován v emailu, který potvrzuje přijetí objednávky prodávajícím.


11. V případě, že prodávající před potvrzením objednávky ví, že není schopen dodržet lhůtu k odeslání (např. kvůli výrobě zboží na zakázku nebo kresbě portrétů), může navrhnout kupujícímu prodloužení lhůty k odeslání. Pokud prodávající potvrdí objednávku a nedodrží dodací lhůtu, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy, viz 5. 8. VOP.

 

12. Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud kupující neuhradí kupní cenu do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Kupující je o potvrzení objednávky informován e-mailem.


13. Prodávajícímu je zakázáno dopouštění se nekalé soutěže, jakékoliv nekalého upravování výsledků hledání nabídek, rozesílání nevyžádané pošty či jakákoliv aktivita, která je v rozporu s dobrými mravy.


14. Prodávajícímu je zakázáno porušovat autorské právo a to zejména prodejem zboží, které je kopií děl a tvorby jiných tvůrců či prodejců bez jejich písemného souhlasu, který musí být uveden v detailu zboží. Dále je zakázáno používat fotografie nebo jiné záznamové materiály ke kterým nemá prodejce autorské právo.


15. Prodávající vložením fotografií k nabízenému výrobku na Mekrada.cz, materiálu či službě souhlasí s užitím těchto fotografií provozovatelem; včetně užití ke komerčním účelům. Fotografie budou použity především k marketingu a popularizaci serveru Merkada.cz. Provozovatel se zavazuje, že učiní veškeré kroky a to i v případě poskytnutí fotografií třetím stranám, aby byly fotografie označeny názvem serveru Merkada.cz nebo jen slovem Merkada a jménem-přezdívkou prodejce, aby bylo zřejmé, že se jedná u výrobek daného prodejce.


16. Prodávající má možnost aktivně propagovat své zboží na serveru Merkada.cz a to pomocí tlačítka „Aktualizovat zboží“ v detailu svého zboží. Přičemž dojde k opětovnému zařazení zboží mezi nejnovější produkty na titulní stránce webu Merkada.cz. Tuto možnost má prodávající vždy po uplynutí jednoho měsíce od aktualizace zboží. Prodávajícímu je také umožněno kdykoliv editovat popis zboží, smazat nabízené zboží nebo je na určitou dobu skrýt-nezveřejňovat.

 

17. Prohlášení o evidenci tržeb EET. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


 

5. Práva a povinnosti uživatelů - kupujících

 

1. Kupující neplatí provozovateli žádnou provizi ani poplatek za zprostředkování prodeje.


2. Kupující nekupuje výrobky, materiál ani služby od provozovatele serveru Merkada.cz, ale přímo od prodejce/prodejců.


3. Kupující si je vědom toho, že pouze prodávající nese veškerou odpovědnost vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. Veškeré reklamace výrobků, materiálu či služeb je nutno směřovat přímo na prodávajícího. Provozovatel neodpovídá za prodávané zboží ani služby.


4. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Prodávající není objednávkou kupujícího nijak vázán, může ji odmítnout z části i jako celek, avšak o těchto skutečnostech musí kupujícího bez prodlení po obdržení objednávky informovat.


5. Kupující je povinen uhradit kupní cenu do 5 pracovních dnů od obdržení potvrzení od prodávajícího. Pokud kupující v této lhůtě neuhradí kupní cenu, má prodávající právo na odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že se kupující s prodávajícím dohodnou na osobním předání, dojde po potvrzení objednávky k uhrazení kupní ceny a převzetí výrobku, materiálu nebo služeb na místě osobního předání.


6. Primárním způsobem pro úhradu kupní ceny je bankovní převod na účet prodávajícího. Ostatními způsoby jsou platba pomocí služby PayPal, platba složenkou na poště nebo platba hotově při osobním předání.


7. Kupující si je vědom, že různé výrobky, materiál a služby mohou pocházet od více prodávajících. Z toho důvodu nemusí být výrobky, materiál ani služby odeslány současně, a zároveň tím může kupujícímu vzniknout povinnost zaplatit vícero poplatků za poštovné a balné.


8. Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, že prodávající nedodá předmět kupní smlouvy ve lhůtě 14 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny. O takové skutečnosti je kupující povinen prodávajícího informovat a prodávající má povinnost mu uhrazenou částku za zboží nebo služby vrátit.


9. V případě, že se jedná o spotřebitelskou smlouvu, má kupující při splnění podmínek stanovených v občanském zákoníku, právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí plnění.


10. Kupující bere na vědomí, že prodejce může objednávku i jen částečně odmítnout. V tomto případě hradí kupující pouze prodejcem potvrzenou část objednávky. O obsahu nebo kompletnosti objednávky je kupující informován e-mailem.

 

 

6. Provize za zprostědkování prodeje zboží

 

Od 1.1.2017 je prodej zboží na Merkada.cz zcela bez provize z prodeje. V budoucnu se uvažuje o zavedení malé provize na podporu a rozvoj webu a charitativní činnost.

 

7. Závěrem


1. Kupní smlouva a zprostředkovatelská smlouva uzavřená podle těchto VOP se řídí právním řádem České republiky.


2. Veškeré spory mezi uživateli navzájem, ale i uživateli a provozovatelem, by měly být řešeny přednostně dohodou, dále pak smírčím řízením, rozhodčím řízením nebo před soudy České republiky.


3. V rámci inovace a pružné reakce na praxi má provozovatel právo na změnu jakékoliv z poskytovaných služeb včetně změny těchto VOP bez předchozího upozornění uživatele.


4. Smluvní vztahy mezi provozovatelem a uživateli mohou být ukončeny mj. dohodou či výpovědí, která je v případě výpovědi ze strany provozovatele účinná doručením druhé straně a v případě výpovědi ze strany uživatele nastává účinnost splacením veškerých pohledávek vůči provozovateli a doručením druhé straně.


5. V případě porušení těchto VOP ze strany uživatelů může dojít k upozornění anebo k vypovězení smlouvy ze strany provozovatele.


6. Jakékoliv kopírování nebo napodobování grafické podoby či vytvořených databází serveru Merkada.cz je zakázáno.


Reklamační řád

 

Veškeré reklamace výrobků, materiálu či služeb je nutno směřovat přímo na prodávajícího a řídí se dle platného občanského a obchodního zákoníku.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace    

ok Uživatelské jméno je volné

notok Uživatelské jméno není k dispozici

*

*

EUR
Hledat